Loading...

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ 9 ราชมงคล ได้ดำเนินงานในโครงการ "การพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐทิงพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดวันทบุรี"

ในวันที่ 7 มกราคม 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ 9 ราชมงคล ได้ดำเนินงานในโครงการ "การพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐทิงพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดวันทบุรี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของ BCG ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของประะเทศ ระยะที่ 1"
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนร่วมสมัย 
หมู่ที่ 4 บ้านลานทอง ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
https://goo.gl/maps/PRNLv6QWCnmnGMMo7
โดยทางสาขาวิชาฯ ได้ดำเนินงานติดตั้งระบบต่าง ๆ ได้แก่ 
1. โซล่าร์เซลล์แบบออนกริด(On-Grid System) สำหรับโหลดทางไฟฟ้าในที่ใช้งานในศุนย์ฯ 
2. ระบบโซล่าร์เซลล์แบบออฟกริด (Stand-Alon System) สำหรับโรงเพาะปลูกพืชผัก 
3. ระบบควบคุมมอเตอร์ปั้มนำสามเฟสไร้สายระยะไกลบนสมาร์ทโฟน 
ซึ่งได้เสริมสร้างศักยภาพการและลดต้นทุนการผลิตและการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ช่วยให้ดึดเกษตรรุ่นใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ร่วมบูรณาการงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากับงานด้านเกษตรกรรม
วันที่ประชาสัมพันธ์ข่าว : 2023-01-11 10:43:26