Loading...

ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรภาคตะวันออก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีการเปิดให้บริการตรวจความอ่อนแก่ทุเรียนให้กับเกษตรกรและมือตัด โดยใช้เทคนิค FT- NIR Spectroscopy (NIR) แห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


วันที่ประชาสัมพันธ์ข่าว : 2022-04-09 12:37:43