Loading...

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการการถอดบทเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำทีมผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานโครงการ U2T ในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบ U2T ของสำนักบริการวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตาภา คุณสุข อาจารย์ภัทร ศรีสรวล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ อาจารย์สามารถ จันทนา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมนำเสนอผลงานโครงการ U2T พร้อมตอบข้อซักถาม รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป
วันที่ประชาสัมพันธ์ข่าว : 2022-08-09 15:10:09