Loading...

การประชุมติดตามความก้าวหน้าและถอดบทเรียนจากโครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ในระดับพื้นที่ครั้งที่ 3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับสำนักปลัด อว.

วันที่ประชาสัมพันธ์ข่าว : 2022-10-20 13:32:51