Loading...

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ยลแสง ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 17 กุมภาพันธ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ยลแสง ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 17 กุมภาพันธ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินท์ สุภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน พร้อมคณะทำงาน ร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ยลแสง ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 91 สถาบันการศึกษา มีชุดการแสดงจำนวน 105 ชุดการแสดง และผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คน และนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สาธารณรับสังคมนิยมเวียดนาม ในส่วนของงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษานั้น ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ คุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยนี้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อีกทั้งมีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้านนาฏศิลป์ คีตศิลป์ และวิจิตรศิลป์ เริ่มจัดงานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541
วันที่ประชาสัมพันธ์ข่าว : 2023-03-29 09:28:44