Loading...

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

Reinventing University

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

กลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น

----------------------------------------------------------------------------------------------------

          โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Re-inventing University) เป็นโครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้เริ่มดำเนินการนำร่องมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน เพื่อต้องการให้สถาบันอุดมศึกษามีการปฏิรูประบบการบริหาร ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและ การเรียนการสอนให้ทันสมัย เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม การผลิตกำลังคนคุณภาพสูง โดยการส่งเสริมสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นเลิศตามจุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ สร้างจุดต่างตามความถนัดและมีความหลากหลายตามพันธกิจและความเชี่ยวชาญ ภายใต้กลไก 5 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน 2) การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร 3) ความเป็นนานาชาติ 4) การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 5) การสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือ

dsdds22

           ในการนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศหรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่นที่สอดคล้องกับศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่ได้รับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ในข้อ 9 กำหนดว่า กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ ๓ (๓) มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ร่วมกัน การเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและการให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ ตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยต้อง

          (1) เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างศักยภาพให้สถานศึกษา องค์กรในชุมชน และประชาชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  

          (2) ผลิตบัณฑิตและเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ให้มีจิตleนึกและความรู้ ความสามารถเพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่  

          (3) ดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน

          (4) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมและ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

          (5) ส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนาความรู้จากผู้มีภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

mhesi3

          เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินการประเมินตนเองแล้ว จะต้องเสนอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเลือกสังกัดกลุ่ม พร้อมเตรียมจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น เสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาแผนฯ และจัดส่งมายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อกลั่นกรองให้แล้วเสร็จในหกสิบวัน ก่อนเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป

          ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศเรื่อง การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งในกลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น มีสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดกลุ่มเข้ากลุ่ม 3 จำนวน 41 แห่ง ได้แก่

สถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา

1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2. มหาวิทยาลัยนครพนม

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3. มหาวิทยาลัยพะเยา

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

38. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

39. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

40. สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

41. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษาฯ กลุ่ม อววน. 3

โทร 0 2039 5547 

โทรสาร 0 2039 5650

 

************************************************************************************************************************************************************************************* 

โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Re-inventing University)  

  • กลุ่มที่ 2 กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
  • กลุ่มที่ 4 กลุ่มการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักทางศาสนา
  • กลุ่มที่ 5 กลุ่มการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะด้าน 

 

 เป้าหมายโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ

กลุ่มที่ 2  กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม มียุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่เป้าหมาย ดังนี้

(1) สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ เพื่อสร้างผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์

(2) สร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่า ในภาคการผลิตและบริการ

(3) ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

(4) เน้นการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติการจริง เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะ  ในการทำงาน

 mhesi2 2

กลุ่มที่ 4  กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  มียุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่เป้าหมาย ดังนี้

(1) มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีสติปัญญาและคุณธรรม ด้วยการจัดการเรียนการสอน ที่ผสานหลักศาสนากับหลักวิชาการ

(2) ให้ความสำคัญกับการวิจัยและสร้างนวัตกรรม โดยยืดหลักศาสนาปรับใช้หลักศาสนาให้เหมาะกับสังคมที่เปลี่ยนไปและสร้างหลักการวิชาการที่สอดคล้องกับหลักศาสนาเป็นทางเลือกคู่กับหลักวิชาการของประเทศตะวันตก

(3) นำหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่าง ๆ มาชี้นำสังคมโดยมุ่งพัฒนาจิตใจสติปัญญาและพฤติกรรมของประชาชนเพื่อให้เกิดสันติสุขและความสามัคคีของคนในชาติ

 mhesi2

กลุ่มที่ 5  กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ มียุทธศาสตร์ที่เป้าหมาย ดังนี้

มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ และทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศหรือจรรโลงศิลปะและวัฒนธรรมมีความสามารถในการเรียนรู้

และยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 mhesi2 1

**************************************************************************************************************************************************************************************

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)   :  กลุ่มที่ 1  กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  

        สถาบันอุดมศึกษาจะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศหรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่นที่สอดคล้องกับศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่ได้รับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ในข้อ 7 กำหนดว่า สถาบันอุดมศึกษาที่จัดอยู่ในกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก จะต้องมีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ โดยต้อง

          (1) เน้นการวิจัยขั้นสูงและการผลิตนักวิจัย เป็นผู้นำทางความรู้ของประเทศ ในระดับปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์ หรือผลงานวิจัยระดับนานาชาติในหลายกลุ่มสาขาวิชา

          (2) มุ่งค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่เพื่อขยายพรมแดนของความรู้ และสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการที่ลุ่มลึกในสาขาวิชาต่าง ๆ

          (3) สร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ขั้นสูง ทั้งนี้ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินการประเมินตนเองแล้ว จะต้องเสนอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเลือกสังกัดกลุ่ม พร้อมเตรียมจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น เสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาแผนฯ และจัดส่งมายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อกลั่นกรองให้แล้วเสร็จในหกสิบวัน ก่อนเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป

 mhesi1 1